นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายไชยยา จักรสิงห์โต สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว และนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทุกช่วงวัย กิจกรรม พัฒนาชุมชนสุขภาพดีลดโรค NCDs ด้วยวิถีใหม่ ณ สถานีภาพชุมชนบ้านวังหิน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว