นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมต้อนรับ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ บ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว