รายงานการตรวจสอบงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ ของ สตง.ประจำปี 2562