วันนี้ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานในการประชุม
ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

<ดูภาพเพิ่มเติม>