วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว
ร่วมตรวจติดตามในโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
และร่วมลงพื้นที่สังเกตุการณ์ 2 โครงการ ดังนี้ 1.ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่14 บ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดแก้ว และ 2.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาวผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาสิงโต-บ้านเขาขาด หมู่ 9 บ้านสิงโต – หมุ่ 14 บ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดแก้ว
          โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต. บ้านแก้ง  , เครือข่าย Storage และผู้นำชุมชน ร่วมประชุม และลงพื้นที่ตรวจติดตาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่าย ชาวบ้าน
ทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา ให้การดำเนินการในด้านต่างๆ ของ อบต.บ้านแก้ง ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

<<ภาพเพิ่มเติม>>