เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ส่งมอบน้ำยาตรวจปัสสาวะจำนวน 1,200 ชุด และชุดตรวจหาสารเสพติดในร่างกายประเภทกัญชาจำนวน 300 ชุด ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต ที่ขอรับความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อไม่ให้ประชาชนในหมู่บ้าน เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด และปลอดอาชญากรรมต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ทำบันทึกร่วมกัน (MOU) ระหว่างอำเภอเมืองสระแก้ว กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต และบ้านคลองหมากนัด ณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว