วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.30 น.นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้เป็นประธานประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 โดบให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นพัฒนาและประเด็นที่เกี่่ยวข้อง เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ข้อ 17 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีกำนัน ผู้ใหญบ้าน สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม อบต.บ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หนังสือส่ง

ประกาศ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม