เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหาร มอบนโยบายให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ดังนี้

1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2) การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3) ร่วมกันแสดงเจตนาโดยประกาศนโยบาย  “งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด” เพื่อสร้างวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ในด้านคุณธรรมและโปร่งใส อันจะเกิดสัมฤทธิผลกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 

4)ปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

5)กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ

6)กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

        ในการประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ในครั้งนี้ นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และคณะผู้บริหาร หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA /มีการจัดการการทุจริตประพฤติ  มิชอบดียิ่งขึ้น/ ช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความ โปร่่งใสต่อไป