ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๔๔๐๐๒
สายบ้านเขาสิงโต – บ้านเขาขาด หมู่ที่ ๙ บ้านเขาสิงโต – หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑ เมตร ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/12CaQrN9adjozsmVZltBJTnL94ITJqMru/view?usp=sharing