ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบปูหญ้า หมู่ที่ ๔ บ้านน้อย
ขนาด
กว้าง ๗๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1HLr6C2H6mOQlPOxoS7KEnYWIM3u1-xCM/view?usp=sharing