วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024

ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพ” และมอบถุงยังชีพ

0
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นายไชยยา จักรสิงห์โต สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพ" และมอบถุงยังชีพ ในตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ...

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

0
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ 2565 เวลา 07.30 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

นายอำเภอเมืองตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย

0
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต.บ้านแก้ง ร่วมต้อนรับนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว ที่ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายในการทำงาน ณ ห้องประชุม...

นายกฯประชุมพนักงาน อบต.มอบนโยบายและข้อราชการสำคัญ

0
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหาร มอบนโยบายให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ดังนี้ 1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2) การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) ร่วมกันแสดงเจตนาโดยประกาศนโยบาย  “งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด” เพื่อสร้างวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ในด้านคุณธรรมและโปร่งใส...

ประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

0
วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.30 น.นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้เป็นประธานประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 โดบให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นพัฒนาและประเด็นที่เกี่่ยวข้อง เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ข้อ 17 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน...

นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายก อบต.บ้านแก้ง แถลงนโยบายฯ

0
นายก อบต.บ้านแก้งแถลงนโยบบายมุ่งพัฒนาตำบลให้เจริญ ยั่งยืน https://www.facebook.com/prsakaeo/videos/334531238560598

ประชุมเศรษฐกิจชุมชน

0
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นประธานการประชุมเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

โครงการประกวดจิตอาสา

0
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมงานการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออก ประเภท ผู้นำชุมชนจิตอาสา ดีเด่น ได้แก่ นายพัฒนา พรมเผ่า ประเภอ ชุมชนจิตอาสา ดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองอาราง โดยท่านผู้ว่าฯ...
แปลภาษา »